Anti-Phospho-Histone H2B (Ser14) Rabbit Monoclonal Antibody, Histone H2B (Phospho Ser14), Clone RM238

$194.00$432.00

Rabbit monoclonal to Phospho-Histone H2B (Ser14), Histone H2B (Phospho Ser14), Clone RM238